fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk
Nyomtatás

Kerékpár fék- és lánctisztító spray 200ml

Cikkszám: LM20602
Array
Bruttó fogyasztói ár:2.990 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 1.943 Ft
Az áfa összege 413 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
4 858 Ft
Csomagolási egység:
6 db / karton
Leírás

Specia?lisan va?logatott oldo?szer-kombina?cio?s tiszti?to?szer. A kere?kpa?rok la?n- cainak e?s ta?rcsa?s fe?kjeinek gyors, hate?kony tiszti?ta?sa?ra e?s zsi?rtalani?ta?sa?ra. Ku?lo?no?sen hate?kony olajos e?s zsi?ros szennyezo?de?sekne?l.

Alkalmazási terület:

A kere?kpa?rok la?ncainak e?s ta?rcsa?s fe?kjeinek tiszti?ta?sa?ra e?s zsi?rtalani?ta?sa?ra. E-Bike-hoz is alkalmas.

 

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:
GHS piktogram:

ghs07ghs09ghs02
Veszély

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők:
Szénhidrogének C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, <5% hexán

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P261 Kerülje a gőzök, permet belélegzését.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P405 Elzárva tartandó.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
P501 Atartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfeleően.

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep