fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk
Nyomtatás

Fék- gyorstisztító zsírtalanító 5l

Cikkszám: LM3319
Kiszerelés: 5 l
Array
Bruttó fogyasztói ár:29.124 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 18.931 Ft
Az áfa összege 4.025 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
3 786 Ft
Csomagolási egység:
1 db
Leírás

Könnyebbé, tisztábbá és biztonságosabbá teszi a szerelési munkákat. Gyorsan és maradéktalanul eltávolítja az olajat, zsírt és szennyeződéseket. A kezelt részek abszolút mentesek a maradványoktól és teljes  mértékben zsírtalanítottak. Időt és pénzt takarít meg, valamint szavatolja a kifogástalan javítást. Feloldja a gyanta-, olaj- és zsírszerű maradványokat. Jó behatolási képesség, ellenőrzött és maradványmentes  elpárolgás.

Alkalmazási terület:

Univerzális tisztítószer apró alkatrészek gyors tisztítására és zsírtalanítására járműtechnikai és ipari területen. Fékekhez, tengelykapcsolókhoz, hajtóművekhez, valamint szerelési és javítási munkákhoz. Eltávolítja  az olaj- és zsírfoltokat a padlóról, textíliákról és ruházatról.

 

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Veszélyes összetevők: Szénhidrogének C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, < 5
% n-hexán
GHS piktogram:

ghs02ghs08ghs07ghs09
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba keru?lve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédu?lést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felu?letektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól
távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P243 Az elektrosztatikus kisu?lés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
P261 Keru?lje a gőzök, permet belélegzését.
P273 Keru?lni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P312 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep