fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország

ikon fejlec 001
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk

made in germany logo

Nyomtatás

Fix-Klar esővízlepergető 125ml

Cikkszám: LM1590

Alapár adóval együtt:3.797 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Fogyasztói ár 2.468 Ft
Az áfa összege 525 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
19 744 Ft
Csomagolási egység:
12 db / karton
Leírás

Megbízható vízlepergető szélvédőkre és sisakplexikre. Jobb kilátást és nagyobb biztonságot teremt, mert a menetszél gyorsan lepergeti az esőcseppeket. A rovarok, jég és hó is könnyebben eltávolítható.

Alkalmazási terület:

Minden szélvédőhöz és sisakplexihez.

 

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Izopropil-alkohol
GHS piktogram:

ghs02ghs07
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Kiegészítő veszélyességi információ
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol
tartandó. Tilos a dohányzás.
P261 Kerülje a gőzök, permet belélegzését.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P305+P351+ P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep