fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk
Nyomtatás

Pro-Line direkt injektor tisztító LSPI 120 ml

Cikkszám: LM21281
Array
Bruttó fogyasztói ár:20.991 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 13.650 Ft
Az áfa összege 2.901 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
113 750 Ft
Csomagolási egység:
6 db / karton
Leírás

Korszerű, poliéteramin technológiával készült üzemanyag-adalék. Aktív PEA alkalmazásával az üzemanyagrendszer tisztító hatásának maximalizálására, valamint a dugattyú- és égéstér elsőrangú tisztántartására törekszik. Jelentősen csökkenti a motorban a Low Speed Pre Ignition (LSPI) okozta károk kockázatát.  

Alkalmazási terület:

Minden 4-ütemű benzinmotorral gyártott személygépkocsihoz.  A 120 ml-es kiszerelés 30-50 l üzemanyaghoz elegendő. Az ideális hatás elérése érdekében csak 5.000 km-enként adagoljuk az üzemanyaghoz. A keveredés önmagától végbemegy. Az OEM ajánlások eltérhetnek a standard-adagolástól. A gyártók előírásai betartandók!


pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltu?ntetendő veszélyes összetevők:
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű; Poli[oxi(1,2-propándiil)].alfa.-propil-
.omega.-hidroxi-C12-15 alkiléterek; Szénhidrogének, C10, aromások, >1% naftalin
GHS piktogram:

ghs07ghs05ghs08ghs09
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba keru?lve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H336 Álmosságot vagy szédu?lést okozhat.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P261 Keru?lje a gőzök, permet belélegzését.
P273 Keru?lni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

 

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep